SKYFILM

Dokončené pořady

- 2006 -

Přebal pořadu: Lovy v Židlochovicích

Lovy v Židlochovicích

Lesní závod Židlochovice je organizační jednotkou podniku Lesy České republiky, s.p. jehož nedílnou součástí je myslivost zakládající se na dlouhodobých bohatých tradicích a vhodných přírodních podmínkách pro chov zvěře. Celková výměra honiteb Lesního závodu Židlochovice dosahuje 28 000 ha včetně 6 obor se spárkatou…

- 2005 -

Přebal pořadu: Obora – místo v krajině

Obora – místo v krajině

Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy České republiky lze nalézt 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů.Dokument ukazuje, jak může citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vést k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot.Přibližuje práci dřívějšího i dnešního oborníka jako…

Přebal pořadu: Stát – vlastník – krajina

Stát – vlastník – krajina

Pozemkové úpravy jsou nutnou podmínkou k rozvoji obcí, regionů i státu a zároveň k lepší péči o přírodu a krajinu. Dokument na mnoha navštívených lokalitách ilustruje šíři a především výsledky složitého procesu pozemkových úprav: účelně upravenou zemědělskou krajinu, vyjasněné vlastnické vztahy k půdě a…

Přebal pořadu: Lužní lesy

Lužní lesy

Lužní lesy v nivách velkých řek jsou cennými společenstvy rostlin a živočichů, mají zásadní význam pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny. Výukový pořad představuje významné biotopy, rostliny a živočichy lužního lesa, nastiňuje jeho historický vývoj, věnuje se přírodním dějům, které se v lužní krajině…

- 2004 -

Přebal pořadu: Tetřeví návraty

Tetřeví návraty

Tetřev hlušec patří v České republice ke kriticky ohroženému druhu, jeho přirozená populace se zachovala již jen na některých místech Šumavy. Dokument mapuje proces reintrodukce tetřevů do českých lesů a představuje jednotlivé fáze prostřednictvím výpovědí přímých účastníků záchranného programu.

Přebal pořadu: Velký Kosíř – pýcha Hané

Velký Kosíř – pýcha Hané

Dokument je určen jak těm, kteří se na hanácký Mont Blanc po jeho zdolání neustále vracejí tak těm, kteří se na vrchol Paramuthy – tak říkají ve Slatinkách Kosíři – chystají vystoupit poprvé. Nabízená mozaika tvořená přírodou, historií a kulturou kraje pod Kosířem inspiruje…

Přebal pořadu: Řeka pro život

Řeka pro život

Je několik století starý technický sen o vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe tou pravou alternativou pro rozvoj údolních niv středoevropských řek? Dokument s touto myšlenkou polemizuje. Poukazuje na změny v pojetí vodního hospodářství ve světě a zdůrazňuje mj. i význam přírodních úseků nivy…

Přebal pořadu: Cesty lesem aneb o Programu 2000

Cesty lesem aneb o Programu 2000

V roce 1999 přijaly Lesy České republiky Program 2000, který je zaměřen na budování turistických odpočinkových míst v lesích a naučných stezek, obnovu a údržbu studánek, opravy a údržbu regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbu vybraných kulturních památek v lesích, péči…

- 2003 -

Přebal pořadu: Ptačí perspektivy

Ptačí perspektivy

Dokument seznamuje diváka se soustavou Natura 2000 a vysvětluje proč je vytvářena. Natura 2000 je soustava lokalit chránících nejvíce ohrožené druhy rostlin, živočichů a přírodních stanovišť na území EU. Videopořad se věnuje především směrnici o ochraně volně žijících ptáků.

Přebal pořadu: Krajinné souvislosti

Krajinné souvislosti

Lesy jsou jedním z nejzachovalejších ekosystémů v našich zemích. Ne vždy to platí o celé kulturní krajině. V rozsáhlé zemědělské oblasti jižní Moravy začal lesní závod Židlochovice uplatňovat své zkušenosti s revitalizací, s ochranou přírody a s citlivou správou krajiny. Dokument ukazuje několik příkladů…

- 2002 -

Přebal pořadu: Dotýkání kouzla šupin

Dotýkání kouzla šupin

Videopořad nabízí méně tradiční putování „s veteránem kapřím rájem mezi Vodňany, Strakonicemi a Pískem.“ Nezve k jednostrunnému výkladu historie rybníkářství či technologie chovu ryb a jeho ekologických souvislostí, ani do hájemství šupináčů pod hladinou. S divákem, uvyklým „poznávat“ spíše povrch Petrova cechu z chvatu…

Přebal pořadu: Neznámá Hloučela

Neznámá Hloučela

Dokument seznamuje se stoletou historií proměn říčky Hloučela a se záměry do budoucna. Autoři našli pamětníky, kteří lesopark vysazovali v roce 1928. V pořadu je vzpomenut profesor Wolf iniciátor výsadeb kolem říčky na začátku minulého století. Jsou zde představeni mladí ochránci přírody, kteří pomáhají…

Přebal pořadu: Přírodou města Brna II.

Přírodou města Brna II.

Je možné, že po shlédnutí tohoto filmu, který je určen mladší generaci, se vypravíte s rodinou za hranice města. Je možné, že Vás nějaká skála zaujme natolik, že zalistujete v „učebnici Evropy“, jak je Brno obrazně nazýváno. Je možné, že Vás chytí prehistorie odkrytá…

Přebal pořadu: Žďárské vrchy – krajina útulná?

Žďárské vrchy – krajina útulná?

Putování malebnou krajinou Žďárských vrchů, které byly roku 1970 vyhlášeny chráněnou krajinnou oblastí, vybízí k zamyšlení. Zůstane tato krajina, která již více než století vábí básníky, hudebníky a hlavně malíře zvučných jmen ekologicky i esteticky hodnotná? O to se samozřejmě snaží odborní pracovníci Správy…

Přebal pořadu: Barvy lesa

Barvy lesa

Dokumentární videopořad, který má za cíl přiblížit jednak krásu a hodnotu lesů v České republice, jednak práci těch, kteří se o lesní porosty starají a vytvářejí jejich podobu. Snímek je koncipován tak, aby byl srozumitelný pro laické diváky. Hlavní hrdinové dokumentu – lesníci –…