SKYFILM

Dokončené pořady

- 1992 -

Přebal pořadu: Ekohrátky na doma

Ekohrátky na doma

Žít šetrněji po stránce energetické a hmotné spotřeby není krokem zpět, ani ochuzením našich domácností. Přijmout svůj díl spoluzodpovědnosti za neutěšený stav naší krajiny i zdraví jejich obyvatel je především neokázalým a poctivým projevem zdravého rozumu i dnes tolik postrádané pokory a sebekázně.

- 1991 -

Přebal pořadu: Akce Špunt

Akce Špunt

Reportáž z demonstrace za vypuštění třetí novomlýnské nádrže a za obnovení lužního lesa pod Pálavou v únoru 1991. Zachycuje různé názory místních občanů, rybářů, ekologů, ministra životního prostředí ČR a dalších.

Přebal pořadu: Morava

Morava

Dokument o řece Moravě od jejich pramenů po soutok s Dunajem. Film ukazuje problémy znečištění, eroze půdy a povodní, ochrany vodních zdrojů, odumírání lužních lesů, ale také dosud zachovalé krásné zbytky lužního lesa a luk tvořící kostru ekologické stability krajiny. (rezervace Šargoun, Zástudánčí, Oskovec,…

Přebal pořadu: Osypané břehy

Osypané břehy

Výukový pořad o posledních přirozených meandrech středního toku řeky Moravy u Strážnice. Zachycuje jejich historický vývoj k čemuž využívá starých projektů vodohospodářských úprav a fotografií z meziválečného období. Pořad porovnává přírodní a upravené části toku a ukazuje ramena řeky Moravy odříznutá v období první…

Přebal pořadu: Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství

Pořad podává vstupní informaci o moderním způsobu hospodaření na zemědělské půdě. Alternativní zemědělství staví na biologických principech produkce, nepoužívá umělá hnojiva a chemické ochranné prostředky. Skýtá předpoklady produkce biologicky hodnotnějších potravin, ozdravění půdy a krajiny. Filosofie alternativního zemědělství dobře koresponduje s ekologickým hnutím a…

Přebal pořadu: Krajinné plánování

Krajinné plánování

Úvod do problematiky územních systémů ekologické stability krajiny. První biokoridor s biocentrem byl vysazen v přirozené skladbě odpovídajících druhů dřevin v „biologické poušti“ intenzivně zemědělsky obhospodařované krajiny Vyškovska. Sleduje postup realizace USES od terénního průzkumu přes projektování a zakládání, až po jejich údržbu. Film…

Přebal pořadu: Obojživelníci Hané

Obojživelníci Hané

Pořad je vhodnou učební pomůckou pro výuku přírodopisu a ekologie na základních a středních školách. Přibližuje životní nároky čtrnácti druhů obojživelníků, kteří nežijí jenom na Hané : skokana hnědého, skokana štíhlého, skokana ostronosého, skokana zeleného, ropuchy zelené, ropuchy obecné, kuňky obecné, kuňky žlutobřiché, rosničky…

- 1990 -

Přebal pořadu: Potopa

Potopa

Film hodnotí vlivy Novomlýnských nádrží na krajinu, přírodu, zemědělství, rekreaci a další. Jsou zde příklady jak silně dokáže člověk změnit životní prostředí.

- 1989 -

Přebal pořadu: Gazda

Gazda

Dokument o práci lesníka – ing.Aloise Indrucha – z Vlárského průsmyku v Bílých Karpatech. Ukazuje správný způsob hospodaření v přirozených listnatých lesích i negativní důsledky špatného hospodaření – holosečí a výsadby smrkových monokultur. Film sleduje celý proces pěstění lesa od péče o zmlazené porosty,…

- 1988 -

Přebal pořadu: Horenka Chabová

Horenka Chabová

Dokument z kopaničářského osídlení Bílých Karpat zachycující tradiční osídlení, lidovou architekturu, zemědělskou krajinu, přírodu a chráněné rostliny i způsob života starousedlíků. Uvádí také sociální problémy horské oblasti. Zachycuje celoroční rytmus venkovského života.

- 1987 -

Přebal pořadu: Chvála bláznovství

Chvála bláznovství

Unikátní dokument z největší evropské akce na záchranu genofondu – akce Dno. Zachycuje přesazování ohrožených druhů rostlin, bledulí letních, ladoněk vídeňských, leknínů bělostných a dalších ze dna rozestavěné třetí novomlýnské nádrže pod Pálavou.

- 1986 -

Přebal pořadu: Jak se do lesa volá

Jak se do lesa volá

Polemika s výstavbou autodromu Velké ceny Brna na místě 200 hektarů lesa. Dokument o problémech městského životního prostředí, o významu příměstských rekreačních lesů, o konzumním způsobu života.

- 1985 -

Přebal pořadu: Interpelace

Interpelace

Krátký dokument o záchraně vzácné koniklecové rezervace Kamenný vrch v Brně před stavbou sídliště. Představuje také chráněnou rostlinu koniklec velkokvětý a činnost přírodovědného dětského oddílu ze sídliště Bohunice.

- 1984 -

Přebal pořadu: Proměny pod horou Venušinou

Proměny pod horou Venušinou

Dnes už historický dokument o lužním lese, jeho zvířeně a květeně pod Pálavou, který byl zničen výstavbou Vodního díla Nové Mlýny. Film ukazuje průběh ekologické katastrofy.

- 1983 -

Přebal pořadu: Orchideje pro brontosaura

Orchideje pro brontosaura

Dokument z prostředí chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Seznamuje s chráněnými druhy rostlin bělokarpatských orchideových luk. Většina natáčení se uskutečnila v rezervacích Porážky, Čertoryje a Žerotín.