SKYFILM

Dokončené pořady

- 1995 -

Přebal pořadu: Napojme prameny

Napojme prameny

Snímek je inspirován knihou profesora Úlehly, který už v roce 1947 přesně formuloval nebezpečí, jaká pro krajinu plynou z neuvážených meliorací a odvodňování. Dnešní lesní ani zemědělská krajina není schopna vodu dostatečně zadržovat a dochází tak k velkým výkyvům v odtocích z povodí, k…

Přebal pořadu: Lužní lesy nad Soutokem

Lužní lesy nad Soutokem

Po staletí se za spolupráce přírody a člověka utvářel jedinečný komplex lužních lesů na soutoku Dyje, Kyjovky a Moravy. Spojuje v sobě zdánlivé protiklady – krásu a pestrost divočiny s intenzivním hospodářským využitím. Do ekologické rovnováhy luhu však těžce zasáhla regulace řek a výstavba…

Přebal pořadu: Baťův kanál

Baťův kanál

Baťův kanál je vodní cesta na části řeky Moravy mezi městy Otrokovice a Hodonín. Na čtyřiceti kilometrech je čtrnáct plavebních komor, z velké části zachovalých a funkčních. V dnešní době je možné turistické využití kanálu, protože cesta spojuje významná kulturní centra – Otrokovice, Uherské…

- 1994 -

Přebal pořadu: O šťastných pesimistech

O šťastných pesimistech

Obtížná ekologická situace současného světa se nedá řešit technickou, legislativní či politickou cestou. Čím dál tím častěji se hovoří o nezbytnosti změn v lidských hodnotách a v životním způsobu. Film se snaží na základě jednoho sociologického průzkumu ukázat, že takové proměny jsou možné a…

Přebal pořadu: Korálky

Korálky

Snímek s výukovými pořady je určen zejména učitelům, kteří mají zájem zpestřit výuku přírodovědy a přírodopisu a hledají náměty pro ekologizaci výuky i pro hravou a tvořivou činnost. Všech pět natočených programů je podrobně popsáno v metodické publikaci Korálky, kterou získají zájemci o videokazetu…

Přebal pořadu: Ekologická výchova

Ekologická výchova

Snímek nabízí řadu inspirací a námětů pro hodiny ekologické výchovy v rámci vyučování, pro nejrůznější mimoškolní i prázdninové aktivity, seznamuje s názory a zkušenostmi lidí, kteří se touto problematikou systematicky zabývají již delší dobu. Pořad věnuje pozornost také činnosti Středisek ekologické výchovy, jejichž předností…

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – geologie

Příroda Uherskohradišťska – geologie

Videoprogram seznamuje s geologickými poměry uherskohradišťska. Je zde vysvětleno rozčlenění území podle základních geologických jednotek a představena většina významných geologických lokalit okresu. Zvláštní pozornost je věnována paleontologickým dokladům a také hospodářskému využití nerostných surovin. Názorně je zde objasněna příčina plošných půdních sesuvů, které jsou…

- 1993 -

Přebal pořadu: V bodě nula

V bodě nula

Dokumentární pořad seznamuje s konkrétními výsledky obnovy vesnice Benešov na Pelhřimovsku. Rodina Šrůtkových odešla z panelového domu na venkov, aby na Vysočině hospodařili podle zásad ekologického hospodaření. Pořad dokládá postupné naplňování „Ekologického projektu roku 1993“, který získal hlavní cenu časopisu Mladý svět a Ministerstva…

Přebal pořadu: Zelené dědictví

Zelené dědictví

Videopořad osvětluje problematiku transformace lesního hospodářství, řešícího vážné problémy ekologického ohrožení lesa v důsledku negativních vlivů minulých desetiletí. Tento proces se dotýká každého občana českého státu. Les je bohatství svěřené do rukou nově založeného podniku Lesy České republiky.

Přebal pořadu: Šance pro venkov

Šance pro venkov

Onou šancí je v tomto případě zemědělská turistika, pojem pod kterým se neskrývá nic nového, než i u nás v době první republiky známá tradice letních bytů, prázdnin na venkově. Snímek představuje možnosti a význam zemědělské turistiky jak pro hospodáře, tak i pro turisty…

Přebal pořadu: Voda a krajina

Voda a krajina

Snímek sleduje pramennou část říčky Olšavy, a to od malých průzračných potůčků obklopených lesy a loukami, až po znečištěnou řeku pod městem Bojkovice. Život kolem řeky a problémy s ní spojené vidí jinak starosta obe, jinak soukromý rolník, jinak místní učitel. Na řeku, ve…

- 1992 -

Přebal pořadu: Příroda Slovácka

Příroda Slovácka

Pořad, který na příkladu jihovýchodní Moravy seznamuje s pestrostí a krásou naší přírody. Zachycuje jednotlivé biotopy od údolních niv, mokřadů a rybníků přes klimaxová lesní společenstva jakými jsou lužní lesy, doubravy, habřiny a bučiny k společenstvům, které za svůj rozvoj vděčí lidské činnosti (lužní,…

Přebal pořadu: Ohrožené dědictví

Ohrožené dědictví

„V dnešní době je na světě ohroženo asi 250 plemen hospodářských zvířat, asi 80 plemen skotu, 70 plemen ovcí,na 50 plemen koní a také 30 plemen prasat, 12 plemen koz a další rasy drůbeže,slepic,hus“, tak zní úvodní výpověď profesora Máchy z Vysoké školy zemědělské…

Přebal pořadu: Na dně hanáckých moří

Na dně hanáckých moří

Pořad pojednává o geologických poměrech prostějovska. Tato oblast je geologicky velmi pestrá. Nacházejí se zde horniny pocházející ze starohor. U Stínavy na jediném místě na Moravě, je zkamenělinami doložená záplava silurským mořem. Toto postupně ustoupilo, ale již období devonu znamená další mořskou záplavu. Devonské…

Přebal pořadu: Litovelské Pomoraví

Litovelské Pomoraví

Videopořad seznamuje s unikátním územím na severozápad od Olomouce, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí. Pořad přibližuje charakteristické druhy rostlin jarního a letního aspektu a věnuje pozornost vzácným korýšům jarních tůní – žábronožkám a listonohům. Snímek nabízí neopakovatelné záběry z prvního…