SKYFILM

Dokončené pořady

- 1994 -

Přebal pořadu: Ekologická výchova

Ekologická výchova

Snímek nabízí řadu inspirací a námětů pro hodiny ekologické výchovy v rámci vyučování, pro nejrůznější mimoškolní i prázdninové aktivity, seznamuje s názory a zkušenostmi lidí, kteří se touto problematikou systematicky zabývají již delší dobu. Pořad věnuje pozornost také činnosti Středisek ekologické výchovy, jejichž předností…

Přebal pořadu: Příroda Uherskohradišťska – geologie

Příroda Uherskohradišťska – geologie

Videoprogram seznamuje s geologickými poměry uherskohradišťska. Je zde vysvětleno rozčlenění území podle základních geologických jednotek a představena většina významných geologických lokalit okresu. Zvláštní pozornost je věnována paleontologickým dokladům a také hospodářskému využití nerostných surovin. Názorně je zde objasněna příčina plošných půdních sesuvů, které jsou…

- 1993 -

Přebal pořadu: V bodě nula

V bodě nula

Dokumentární pořad seznamuje s konkrétními výsledky obnovy vesnice Benešov na Pelhřimovsku. Rodina Šrůtkových odešla z panelového domu na venkov, aby na Vysočině hospodařili podle zásad ekologického hospodaření. Pořad dokládá postupné naplňování „Ekologického projektu roku 1993“, který získal hlavní cenu časopisu Mladý svět a Ministerstva…

Přebal pořadu: Zelené dědictví

Zelené dědictví

Videopořad osvětluje problematiku transformace lesního hospodářství, řešícího vážné problémy ekologického ohrožení lesa v důsledku negativních vlivů minulých desetiletí. Tento proces se dotýká každého občana českého státu. Les je bohatství svěřené do rukou nově založeného podniku Lesy České republiky.

Přebal pořadu: Šance pro venkov

Šance pro venkov

Onou šancí je v tomto případě zemědělská turistika, pojem pod kterým se neskrývá nic nového, než i u nás v době první republiky známá tradice letních bytů, prázdnin na venkově. Snímek představuje možnosti a význam zemědělské turistiky jak pro hospodáře, tak i pro turisty…

Přebal pořadu: Voda a krajina

Voda a krajina

Snímek sleduje pramennou část říčky Olšavy, a to od malých průzračných potůčků obklopených lesy a loukami, až po znečištěnou řeku pod městem Bojkovice. Život kolem řeky a problémy s ní spojené vidí jinak starosta obe, jinak soukromý rolník, jinak místní učitel. Na řeku, ve…

- 1992 -

Přebal pořadu: Příroda Slovácka

Příroda Slovácka

Pořad, který na příkladu jihovýchodní Moravy seznamuje s pestrostí a krásou naší přírody. Zachycuje jednotlivé biotopy od údolních niv, mokřadů a rybníků přes klimaxová lesní společenstva jakými jsou lužní lesy, doubravy, habřiny a bučiny k společenstvům, které za svůj rozvoj vděčí lidské činnosti (lužní,…

Přebal pořadu: Ohrožené dědictví

Ohrožené dědictví

„V dnešní době je na světě ohroženo asi 250 plemen hospodářských zvířat, asi 80 plemen skotu, 70 plemen ovcí,na 50 plemen koní a také 30 plemen prasat, 12 plemen koz a další rasy drůbeže,slepic,hus“, tak zní úvodní výpověď profesora Máchy z Vysoké školy zemědělské…

Přebal pořadu: Na dně hanáckých moří

Na dně hanáckých moří

Pořad pojednává o geologických poměrech prostějovska. Tato oblast je geologicky velmi pestrá. Nacházejí se zde horniny pocházející ze starohor. U Stínavy na jediném místě na Moravě, je zkamenělinami doložená záplava silurským mořem. Toto postupně ustoupilo, ale již období devonu znamená další mořskou záplavu. Devonské…

Přebal pořadu: Litovelské Pomoraví

Litovelské Pomoraví

Videopořad seznamuje s unikátním územím na severozápad od Olomouce, které bylo v roce 1990 vyhlášeno Chráněnou krajinnou oblastí. Pořad přibližuje charakteristické druhy rostlin jarního a letního aspektu a věnuje pozornost vzácným korýšům jarních tůní – žábronožkám a listonohům. Snímek nabízí neopakovatelné záběry z prvního…

Přebal pořadu: Ekohrátky na doma

Ekohrátky na doma

Žít šetrněji po stránce energetické a hmotné spotřeby není krokem zpět, ani ochuzením našich domácností. Přijmout svůj díl spoluzodpovědnosti za neutěšený stav naší krajiny i zdraví jejich obyvatel je především neokázalým a poctivým projevem zdravého rozumu i dnes tolik postrádané pokory a sebekázně.

- 1991 -

Přebal pořadu: Akce Špunt

Akce Špunt

Reportáž z demonstrace za vypuštění třetí novomlýnské nádrže a za obnovení lužního lesa pod Pálavou v únoru 1991. Zachycuje různé názory místních občanů, rybářů, ekologů, ministra životního prostředí ČR a dalších.

Přebal pořadu: Morava

Morava

Dokument o řece Moravě od jejich pramenů po soutok s Dunajem. Film ukazuje problémy znečištění, eroze půdy a povodní, ochrany vodních zdrojů, odumírání lužních lesů, ale také dosud zachovalé krásné zbytky lužního lesa a luk tvořící kostru ekologické stability krajiny. (rezervace Šargoun, Zástudánčí, Oskovec,…

Přebal pořadu: Osypané břehy

Osypané břehy

Výukový pořad o posledních přirozených meandrech středního toku řeky Moravy u Strážnice. Zachycuje jejich historický vývoj k čemuž využívá starých projektů vodohospodářských úprav a fotografií z meziválečného období. Pořad porovnává přírodní a upravené části toku a ukazuje ramena řeky Moravy odříznutá v období první…

Přebal pořadu: Alternativní zemědělství

Alternativní zemědělství

Pořad podává vstupní informaci o moderním způsobu hospodaření na zemědělské půdě. Alternativní zemědělství staví na biologických principech produkce, nepoužívá umělá hnojiva a chemické ochranné prostředky. Skýtá předpoklady produkce biologicky hodnotnějších potravin, ozdravění půdy a krajiny. Filosofie alternativního zemědělství dobře koresponduje s ekologickým hnutím a…