SKYFILM

Dokončené pořady

- 2012 -

Přebal pořadu: Z kraje pod Buchlovem

Z kraje pod Buchlovem

Krajina, v níž žijeme, není jen fenoménem přírodním, ale i kulturním. Po tisíciletí jí prochází člověk a zanechává v ní své stopy, po staletí ji kultivuje, utváří a proměňuje při uspokojování svých potřeb. Krajina proto má svou hodnotu ekonomickou, ale také přírodní a estetickou….

- 2011 -

Přebal pořadu: Silva Gabreta – jak se rodí Šumavský horský les

Silva Gabreta – jak se rodí Šumavský horský les

Šumava, nebo také Silva Gabreta jak ji nazývali Římané, je domovem nejrozsáhlejších fragmentů přirozených a přírodě blízkých horských lesů na území České republiky. V posledních desetiletích tady probíhá velmi dramatická změna v důsledku větrných kalamit a gradace lýkožrouta smrkového. Tento film ilustruje, jak fungují přírodní…

- 2010 -

Přebal pořadu: Zámek Židlochovice – zahrada času

Zámek Židlochovice – zahrada času

Židlochovický zámek patří mezi neopomenutelné památky Jihomoravského kraje. Zámek i park v průběhu staletí vlastnily významné šlechtické rody, z nichž každý hrál podstatnou roli nejen v moravském regionu, ale ovlivňoval chod celé Evropy. O trvalých stopách jednotlivých rodů, proměnách krajiny, historii zámku a parku, ale i živé přítomnosti…

Přebal pořadu: Cena české krajiny

Cena české krajiny

V roce 2001 vzniklo v Čehovicích na Prostějovsku unikátní mokřadní biocentrum. Předcházel tomu velmi složitý proces pozemkových úprav vedený Pozemkovým úřadem v Prostějově, do kterého se podařilo zapojit nejen všech 365 vlastníků, místní radnici ale i všechny místní partnery. Na konci úspěšné směny bylo…

Přebal pořadu: Terapie zájmu

Terapie zájmu

Vydejme se spolu se dvěma mladými lidmi Martinou a Honzou na cestu moravskou krajinou. Zavedou nás do Jeseníků, na Valašsko, na Vysočinu i na Hanou, kde žijí hospodáři, pro něž je citlivý a šetrný vztah ke krajině samozřejmostí. Právě oni podávají mladým studentům důkaz…

Přebal pořadu: Terezské údolí – Dívejte se srdcem

Terezské údolí – Dívejte se srdcem

Přírodní park Terezské údolí je kouskem romatické krajiny v povodí říčky Šumice mezi Náměští na Hané a Laškovem, na samotné hranici rovinaté Hané a výběžků Zábřežské vrchoviny. Sedm kilometrů pěší vycházky údolím s říčkou a loukami, posetými mnoha druhy lučních i vzácných a chráněných…

- 2009 -

Přebal pořadu: Oázy života – obnova mokřadů na Záhorí

Oázy života – obnova mokřadů na Záhorí

Jsou to obyčejné mokřady – zapomenuté oázy života uprostřed pouště písečných dun a borovic. Na první pohled možná nenápadné. Pro nás jsou však domovem stejně důležitého a nádherného života jako ty nejslavnější místa na Zemi. Byly zde dávno před námi a měly by zůstat…

Přebal pořadu: Venkovské inspiro

Venkovské inspiro

Pořad nás nechá nahlédnout do života šesti vesnic, které získaly v roce 2008 Oranžovou stuhu – ocenění udělované za přínosnou a podnětnou spolupráci mezi obcí a zemědělským sektorem. Je to pořad o lidech z vesnice, jejich dobrých nápadech, schopnosti spolupracovat, naslouchat jeden druhému a…

Přebal pořadu: Členovci

Členovci

Výukový videopořad Členovci je srozumitelný pro žáky i studenty základních a středních škol a učilišť. Pořad členěný do jednotlivých kapitol dává výborné předpoklady pro využití ve výuce vlastivědy, přírodopisu, biologie, ekologie apod. Výukové DVD „Členovci“ si za cíl klade seznámit studenty s říší Členovců…

- 2007 -

Přebal pořadu: Evropský zemědělský fond EAFRD

Evropský zemědělský fond EAFRD

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) se stane v novém programovacím období 2007–2013 pro všechny země Evropské unie důležitým finančním nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova. Česká republika může v uvedeném období z tohoto fondu vyčerpat 2,8 miliadry euro. Finanční podpora z Evropské unie…

- 2006 -

Přebal pořadu: Chřiby – hory lidí a mýtů

Chřiby – hory lidí a mýtů

Trojvrší Barborky, Buchlova a Holého kopce v pásmu Chřibů je odvěkou dominantou Uherskohradišťska. Přírodní park Chřiby s věncem podhorských obcí není jen malebným pohořím lesů, luk se vzácnou květenou, skal a osamělých balvanů s tváří po tisíciletí modelovanou působením vody a větru, ale i…

Přebal pořadu: Program SAPARD v České republice

Program SAPARD v České republice

Předvstupní program SAPARD pro zemědělství a rozvoj venkova byl schválen Evropskou unií pro kandidátské země EU. Finanční prostředky programu SAPARD mohla Česká republika využívat v letech 2000 až 2006. Bylo podáno přes 3000 projektů, z nichž bylo v několika kolech příjmu žádostí vybráno k…

Přebal pořadu: Lovy v Židlochovicích

Lovy v Židlochovicích

Lesní závod Židlochovice je organizační jednotkou podniku Lesy České republiky, s.p. jehož nedílnou součástí je myslivost zakládající se na dlouhodobých bohatých tradicích a vhodných přírodních podmínkách pro chov zvěře. Celková výměra honiteb Lesního závodu Židlochovice dosahuje 28 000 ha včetně 6 obor se spárkatou…

- 2005 -

Přebal pořadu: Obora – místo v krajině

Obora – místo v krajině

Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy České republiky lze nalézt 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů.Dokument ukazuje, jak může citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vést k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot.Přibližuje práci dřívějšího i dnešního oborníka jako…

Přebal pořadu: Stát – vlastník – krajina

Stát – vlastník – krajina

Pozemkové úpravy jsou nutnou podmínkou k rozvoji obcí, regionů i státu a zároveň k lepší péči o přírodu a krajinu. Dokument na mnoha navštívených lokalitách ilustruje šíři a především výsledky složitého procesu pozemkových úprav: účelně upravenou zemědělskou krajinu, vyjasněné vlastnické vztahy k půdě a…