SKYFILM

Dokončené pořady

- 2010 -

Přebal pořadu: Terezské údolí – Dívejte se srdcem

Terezské údolí – Dívejte se srdcem

Přírodní park Terezské údolí je kouskem romatické krajiny v povodí říčky Šumice mezi Náměští na Hané a Laškovem, na samotné hranici rovinaté Hané a výběžků Zábřežské vrchoviny. Sedm kilometrů pěší vycházky údolím s říčkou a loukami, posetými mnoha druhy lučních i vzácných a chráněných…

- 2009 -

Přebal pořadu: Oázy života – obnova mokřadů na Záhorí

Oázy života – obnova mokřadů na Záhorí

Jsou to obyčejné mokřady – zapomenuté oázy života uprostřed pouště písečných dun a borovic. Na první pohled možná nenápadné. Pro nás jsou však domovem stejně důležitého a nádherného života jako ty nejslavnější místa na Zemi. Byly zde dávno před námi a měly by zůstat…

Přebal pořadu: Venkovské inspiro

Venkovské inspiro

Pořad nás nechá nahlédnout do života šesti vesnic, které získaly v roce 2008 Oranžovou stuhu – ocenění udělované za přínosnou a podnětnou spolupráci mezi obcí a zemědělským sektorem. Je to pořad o lidech z vesnice, jejich dobrých nápadech, schopnosti spolupracovat, naslouchat jeden druhému a…

Přebal pořadu: Členovci

Členovci

Výukový videopořad Členovci je srozumitelný pro žáky i studenty základních a středních škol a učilišť. Pořad členěný do jednotlivých kapitol dává výborné předpoklady pro využití ve výuce vlastivědy, přírodopisu, biologie, ekologie apod. Výukové DVD „Členovci“ si za cíl klade seznámit studenty s říší Členovců…

- 2007 -

Přebal pořadu: Evropský zemědělský fond EAFRD

Evropský zemědělský fond EAFRD

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova (EAFRD) se stane v novém programovacím období 2007–2013 pro všechny země Evropské unie důležitým finančním nástrojem podpory komplexního rozvoje venkova. Česká republika může v uvedeném období z tohoto fondu vyčerpat 2,8 miliadry euro. Finanční podpora z Evropské unie…

- 2006 -

Přebal pořadu: Chřiby – hory lidí a mýtů

Chřiby – hory lidí a mýtů

Trojvrší Barborky, Buchlova a Holého kopce v pásmu Chřibů je odvěkou dominantou Uherskohradišťska. Přírodní park Chřiby s věncem podhorských obcí není jen malebným pohořím lesů, luk se vzácnou květenou, skal a osamělých balvanů s tváří po tisíciletí modelovanou působením vody a větru, ale i…

Přebal pořadu: Program SAPARD v České republice

Program SAPARD v České republice

Předvstupní program SAPARD pro zemědělství a rozvoj venkova byl schválen Evropskou unií pro kandidátské země EU. Finanční prostředky programu SAPARD mohla Česká republika využívat v letech 2000 až 2006. Bylo podáno přes 3000 projektů, z nichž bylo v několika kolech příjmu žádostí vybráno k…

Přebal pořadu: Lovy v Židlochovicích

Lovy v Židlochovicích

Lesní závod Židlochovice je organizační jednotkou podniku Lesy České republiky, s.p. jehož nedílnou součástí je myslivost zakládající se na dlouhodobých bohatých tradicích a vhodných přírodních podmínkách pro chov zvěře. Celková výměra honiteb Lesního závodu Židlochovice dosahuje 28 000 ha včetně 6 obor se spárkatou…

- 2005 -

Přebal pořadu: Obora – místo v krajině

Obora – místo v krajině

Na majetku spravovaném státním podnikem Lesy České republiky lze nalézt 40 obor o celkové výměře téměř 27 tisíc hektarů.Dokument ukazuje, jak může citlivá a pečlivá péče o zvěř v oborách vést k uchování cenných přírodních a kulturních hodnot.Přibližuje práci dřívějšího i dnešního oborníka jako…

Přebal pořadu: Stát – vlastník – krajina

Stát – vlastník – krajina

Pozemkové úpravy jsou nutnou podmínkou k rozvoji obcí, regionů i státu a zároveň k lepší péči o přírodu a krajinu. Dokument na mnoha navštívených lokalitách ilustruje šíři a především výsledky složitého procesu pozemkových úprav: účelně upravenou zemědělskou krajinu, vyjasněné vlastnické vztahy k půdě a…

Přebal pořadu: Lužní lesy

Lužní lesy

Lužní lesy v nivách velkých řek jsou cennými společenstvy rostlin a živočichů, mají zásadní význam pro biodiverzitu a ekologickou stabilitu krajiny. Výukový pořad představuje významné biotopy, rostliny a živočichy lužního lesa, nastiňuje jeho historický vývoj, věnuje se přírodním dějům, které se v lužní krajině…

- 2004 -

Přebal pořadu: Tetřeví návraty

Tetřeví návraty

Tetřev hlušec patří v České republice ke kriticky ohroženému druhu, jeho přirozená populace se zachovala již jen na některých místech Šumavy. Dokument mapuje proces reintrodukce tetřevů do českých lesů a představuje jednotlivé fáze prostřednictvím výpovědí přímých účastníků záchranného programu.

Přebal pořadu: Velký Kosíř – pýcha Hané

Velký Kosíř – pýcha Hané

Dokument je určen jak těm, kteří se na hanácký Mont Blanc po jeho zdolání neustále vracejí tak těm, kteří se na vrchol Paramuthy – tak říkají ve Slatinkách Kosíři – chystají vystoupit poprvé. Nabízená mozaika tvořená přírodou, historií a kulturou kraje pod Kosířem inspiruje…

Přebal pořadu: Řeka pro život

Řeka pro život

Je několik století starý technický sen o vybudování vodní cesty Dunaj Odra Labe tou pravou alternativou pro rozvoj údolních niv středoevropských řek? Dokument s touto myšlenkou polemizuje. Poukazuje na změny v pojetí vodního hospodářství ve světě a zdůrazňuje mj. i význam přírodních úseků nivy…

Přebal pořadu: Cesty lesem aneb o Programu 2000

Cesty lesem aneb o Programu 2000

V roce 1999 přijaly Lesy České republiky Program 2000, který je zaměřen na budování turistických odpočinkových míst v lesích a naučných stezek, obnovu a údržbu studánek, opravy a údržbu regionálně významných drobných staveb, pomníčků a pamětních desek, údržbu vybraných kulturních památek v lesích, péči…